Bel ons op: 06 51 52 98 43

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VOF Quatre Bras h.o.d.n. HY’67, nader te noemen “HY’67”, gevestigd aan de Zutphenseweg 23, (7213 GE) Gorssel, gemeente Lochem, gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden, verder te noemen “De Voorwaarden” zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met HY’67. Afwijkingen van De Voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk met HY’67 zijn overeengekomen.
 2. HY’67 is nimmer gebonden aan algemene voorwaarden van de klant of derden, tenzij HY’67 de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant of derden schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Indien een of meer (onderdelen van) De Voorwaarden van HY’67 nietig zijn, dan wel vernietigd worden blijven de overige (onderdelen van) De Voorwaarden onverminderd van kracht.
 4. HY’67 is niet verantwoordelijk voor (tijdige) ontvangst van door de klant verzonden e-mails.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

 1. Elke aanbieding van HY’67 is vrijblijvend en vervalt nadat 14 dagen na verzending van de aanbieding zijn verstreken.
 2. Uitingen door of namens HY’67 op haar website, dan wel elders op internet gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden HY’67 niet.
 3. Van een aanbieding deel uitmakende afbeeldingen, vermeldingen van inhoud of gewicht of specificaties gelden slechts als aanduiding bij benadering en binden HY’67 niet.
 4. Overeenkomsten met HY’67 komen slechts tot stand door de ontvangst door HY’67 van een door de klant ondertekende schriftelijke aanbieding van HY’67, behoudens voor zover HY’67 schriftelijk een andere wijze van totstandkoming aanvaardt.

Artikel 3 Prijzen

 1. Alle door HY’67 vermelde prijzen zijn exclusief BTW, vervoers- en reiskosten, behoudens voor zover anders schriftelijk met HY’67 overeengekomen.
 2. Door HY’67 vermelde, dan wel met HY’67 overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de bij de aanbieding geldende kostprijsbepalende factoren. Wanneer na het sluiten van een overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, ongeacht of dat op het moment van aanbieding voorzienbaar was, is HY’67 gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen te verhogen met een maximum van 10%. Voor zover de klant een consument is, is hij, voor zover HY’67 de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Betaling

 1. De klant is gehouden facturen van HY’67 binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. De klant is gehouden op de navolgende wijze de contractprijs te voldoen:
  • 50% uiterlijk twee maanden voor uitvoering van de overeenkomst door HY’67
  • 25% uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door HY’67
  • 25% uiterlijk zeven dagen voor de uitvoering van de overeenkomst door HY’67 Van hetgeen in artikel 4.2 is vermeld kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 3. Naast de ontvangst van vooruitbetaling overeenkomstig artikel 4.2, is HY’67 te allen tijde gerechtigd nadere zekerheidsstelling door de klant te verlangen en te verkrijgen, voordat HY’67 gehouden is haar verbintenissen uit de overeenkomst met de klant na te komen.
 4. Voor zover de klant in gebreke is met tijdige betaling, althans het stellen van een volgens HY’67 genoegzame zekerheid, is HY’67 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, ongeacht de lengte van de periode tussen het tijdstip van ontbinding en het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst door HY’67.
 5. De klant is niet gerechtigd bedragen met facturen van HY’67 te verrekenen, dan wel de betaling daarvan op te schorten.
 6. Bij gebreke van tijdige betaling is de klant aan HY’67 verschuldigd
  • rente van naar rato 6% per jaar en
  • buitengerechtelijke kosten van 10% van de contractsom met een minimum van € 400,00, exclusief BTW per overeenkomst.

Artikel 5 annulering, tijdstip uitvoering overeenkomst en gedeeltelijke aanpassing overeenkomst

 1. Annulering door de klant is uitsluitend rechtsgeldig, wanneer deze schriftelijk plaatsvindt en de annulering door HY’67 wordt ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voor zover de klant de overeenkomst met HY’67 annuleert is hij het navolgende aan HY’67 verschuldigd:
  • bij annulering tot twee maanden voor uitvoering van de overeenkomst door HY’67, 0% van de contractsom;
  • bij annulering vanaf twee maanden tot één maand voor uitvoering van de overeenkomst door HY’67 50% van de overeengekomen contractsom;
  • bij annulering vanaf één maand tot 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door HY’67 75% van de overeengekomen contractsom;
  • bij annulering vanaf 14 dagen voor de uitvoering van overeenkomst 100% van de overeengekomen contractsom.

   Voor zover de door de klant betaalde vooruitbetaling de annuleringsvergoeding overschrijdt, zal HY’67 het verschil aan de klant terugbetalen.

 3. Met HY’67 overeengekomen (lever-) termijn gelden bij benadering en binden HY’67 niet.
 4. Voor zover de tussen partijen overeengekomen contractsom gebaseerd is op de hoeveelheid aanwezigen, is de klant gehouden uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst door HY’67 de daadwerkelijke hoeveelheid aanwezige personen schriftelijk door te geven, bij gebreke waarvan – de klant gehouden is, de overeengekomen som op basis van de in de overeenkomst vermelde hoeveelheid aanwezigen aan HY’67 te voldoen en – HY’67 gerechtigd is de overeenkomst (slechts) uit te voeren voor de aanvankelijk overeengekomen hoeveelheid personen. De klant is ondanks tijdig doorgegeven vermindering van het aantal aanwezigen, gehouden tenminste 90% van de aanvankelijk met HY’67 overeengekomen contractsom te voldoen aan HY’67. Voor zover de klant binnen 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst de hoeveelheid aanwezigen wenst te verhogen met meer dan 5% is HY’67 gerechtigd de overeenkomst slechts uit te voren voor 5% meer personen dan de
  oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid personen.
 5. HY’67 is gerechtigd in plaats van de overeengekomen dranken en producten, geheel of gedeeltelijk soortgelijke dranken en/of producten te serveren, tegen de overeengekomen prijzen voor de overeengekomen dranken en/of producten.

Artikel 6 Randvoorwaarden uitvoering overeenkomst

 

 1. De klant verbindt zich jegens HY’67 ertoe dat
  • de plaats van uitvoering van de overeenkomst door HY’67 onbelemmerd bereikbaar is op de dag van uitvoering van de overeenkomst;
  • HY’67 de plaats van uitvoering van de overeenkomst via een verharde weg kan bereiken en het voertuig van HY’67 op een verharde ondergrond geparkeerd kan worden;
  • zich geen dieren bevinden binnen een straal van 5 meter rondom het voertuig van HY’67;
  • gasten en/of aanwezigen de uitvoering van de overeenkomst de HY’67 niet belemmeren;
  • alle door de klant benodigde vergunningen en toestemmingen tijdig zijn verkregen;
  • zich geen gevaar zettende situaties voordoen rondom het vervoermiddel van HY’67;
  • gas, water, elektriciteit, toiletvoorzieningen en wifi onbelemmerd bij het voertuig van HY’67 kosteloos ter beschikking van HY’67 staan;
  • afval door uitvoering van de overeenkomst kosteloos wordt afgevoerd door de klant;
  • diens gasten of bij de uitvoering van de overeenkomst aanwezige derden naar het inzicht van HY’67 niet agressief, niet dreigend en niet beschonken zijn bij aanvang en gedurende de uitvoering van de overeenkomst;
  • hij/ zij zich tijdig verzekert tegen schade als bedoeld in artikel 8.7 eerste zin.
 2. De klant aanvaardt, dat HY’67 gerechtigd is ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst het uitserveren van dranken en producten te staken en gestaakt te houden ten aanzien van personen, die naar het inzicht van HY’67 agressief, en/ of dreigend en/ of beschonken zijn.
 3. De klant aanvaardt dat HY’67 gerechtigd is de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang op te zeggen of anderszins geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien bij aankomst van HY’67 op de locatie van uitvoering van de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het inzicht van HY’67 gasten van de klant of aanwezige derden dreigend en/ of agressief, en/ of beschonken zijn. Voor zover HY’67 de overeenkomst met de klant opzegt of anderszins beëindigd op grond(-en) als vermeld in de vorige zin, -is HY’67 gerechtigd tot de gehele met de klant overeengekomen contractsom en – is HY’67 niet gehouden enige vorm van schadevergoeding aan de klant of andere personen te voldoen.

Artikel 7 Overmacht

 1. Voor zover HY’67 tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de klant na te komen, door een oorzaak welke buiten schuld van HY’67 ligt, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, is HY’67 bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. Indien na afloop van tijdelijke verhindering als bedoeld in artikel 7.1 verdere nakoming van de overeenkomst op HY’67 een onredelijk zware last legt, heeft HY’67 het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 3. Indien HY’67 door omstandigheden als vermeld in artikel 7.1 blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd.
 4. Onder omstandigheden als bedoeld in artikel 7.1 worden onder meer verstaan, het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verbintenissen door leveranciers van HY’67 jegens HY’67, filevorming, storingen of schade aan het voertuig van HY’67, gebrek aan te leveren producten, ziekte of overlijden van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, storingen in de levering van elektriciteit, gas en water, brand, waterschade, staking, niet nakoming door de klant van randvoorwaarden als bedoeld in artikel 6.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. HY’67 is nimmer aansprakelijk voor de schade door de klant, gasten van de klant of derden geleden, verband houdend met (uitvoering van) de overeenkomst tussen HY’67 en de klant, behoudens voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van HY’67, dan wel door HY’67 voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde werknemers of derden.
 2. Onverminderd hetgeen in artikel 8.1 is vermeld is HY’67 jegens de klant, gasten van de klant of derden nimmer aansprakelijk voor door (één van hen) geleden schade veroorzaakt door (het nuttigen van) hetgeen HY’67 in het kader van de uitvoering van overeenkomst aan hen verstrekt.
 3. Onverminderd hetgeen in artikel 8.1 en 8.2 is vermeld, en ter nadere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden geldt, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade waarvoor HY’67 is verzekerd en voor zover de schade door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 4. Onverminderd hetgeen in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 is vermeld en ter nadere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden geldt, dat HY’67 nimmer gehouden is tot een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het bedrag dat HY’67 gerechtigd is in rekening te brengen krachtens de met de klant gesloten overeenkomst, waaruit de schade voortvloeit.
 5. HY’67 is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, letselschade, derving van inkomsten, schade veroorzaakt door HY’67 ingeschakelde werknemers of derden, diefstal, brand(stichting), verlies, dan wel beschadiging van zaken van de klant of derden.
 6. De klant verbindt zich jegens HY’67, HY’67 te vrijwaren, tegen alle aanspraken van gasten van de klant, dan wel derden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en HY’67.
 7. De klant is gehouden alle schade op eerste verzoek aan HY’67 te vergoeden met betrekking tot alle zaken en personen welke door HY’67 worden gebruikt of ingezet bij uitvoering van de overeenkomst, behoudens voor zover HY’67 de schade volledig zelf heeft veroorzaakt. Onder zaken als bedoeld in de vorige zin worden onder meer verstaan terrasmeubilair, statafels, glaswerk, servies, ed., ongeacht of HY’67 daarvan eigenaar is.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met HY’67 is met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de klant en HY’67 zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij dwingende wetsbepalingen bevoegdheid toekennen aan een andere gerechtelijke instantie.

Download hier de algemene voorwaarden als PDF.